Arkiv

Stadgar
för
Musik- och Teatersamlingarnas Vänner (MTV)

§ 1

Musik- och teatersamlingarnas vänner är en ideell och självständig förening.

§ 2

Föreningens huvudsakliga ändamål är att i olika former stödja, främja och sprida kunskap om de samlingar som främst ryms inom Statens musikverk. Föreningens verksamhet kan bedrivas i form av föredrag, sammankomster, forskningssamarbete, ekonomiska bidrag och i samarbete med andra institutioner och föreningar, med anknytning till musik och teater. Med musiksamlingar och teatersamlingar avses musikinstrument, noter, inspelningar, uppteckningar, litteratur, dokument, foton/filmer, kläder, scenografier, dockor m m.

§ 3

Medlemskap i föreningen innebär att man är årlig eller stödjande medlem, vilka betalar medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Stödjande medlem kan vara enskild person, företag, förening eller institution som betalar särskild årsavgift.

§ 4

Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av ordförande, samt minst fyra och högst sex ledamöter, vilka väljs av årsmötet. Om möjligt skall minst en person med kompetens om vardera musik-, teater- och dockteater ingå. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, samt sekreterare.

§ 5

Föreningen skall ha ordinarie årsmöte före april månads utgång. Kallelse skall utgå minst två veckor i förväg och innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt eventuella förslag till stadgeändringar.

Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare för mötet
 4. Verksamhetsberättelse från det gångna året
 5. Ekonomisk berättelse från det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av två revisorer samt revisorssuppleant.
 12. Val av valberedning
 13. Verksamhetsplan för det kommande året
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om fyra ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller viceordföranden samt tre ledamöter är närvarande.

§ 7

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på ett ordinarie årsmöte. För sådant beslut krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 8

Fråga om föreningens upplösning skall behandlas på två på varandra följande årsmöten.

§ 9

Föreningens inventarier, protokoll och övriga handlingar skall vid föreningens upplösning överlämnas till Statens musikverk, liksom eventuella ekonomiska tillgångar, vilka skall användas för främjande av Statens musikverks samlingar.

Dessa stadgar antogs på föreningen Musik- och Teatersamlingarnas Vänners årsmöte den 16 april 2018.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång